Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich powstał na terenie osiedla im. J. Tuwima w latach 1965 – 1967. Do użytku szkoła została oddana 4 września 1967 r. Z okazji otwarcia placówki żona poety – patrona wystosowała list do młodzieży rozpoczynającej naukę w nowej szkole pisząc m.in.: „Pragnęłabym, żeby młodzieży rozpoczynającej naukę w nowej szkole imienia Władysława Broniewskiego jak najbliższa była jego poezja i postawa”.

Na inauguracji roku szkolnego 1967/68 byli m.in. I sekretarz KW PZPR w Katowicach Edward Gierek , płk. Jerzy Ziętek, minister oświaty i szkolnictwa wyższego prof. dr Henryk Jabłoński, wielu przedstawicieli władz oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

 Naukę w szkole rozpoczęło 765 uczniów. Pierwszym kierownikiem placówki została Irena Zajdowicz. Już w pierwszym roku istnienia szkoły zaczął funkcjonować zespół muzyczny oraz drużyna harcerska. W kolejnych latach szkoła rozwijała się poprzez kierowanie do uczniów coraz szerszej oferty dydaktycznej, prowadząc pedagogizację rodziców oraz współpracując ze społecznością lokalną. Z biegiem lat pracownie tutejszej szkoły były coraz lepiej wyposażone. Z pomieszczeń szkoły korzystała Miejska Poradnia Wychowawczo – Zdrowotna, która służyła doradztwem zawodowym oraz pomocą w badaniu dojrzałości szkolnej uczniów rozpoczynających naukę. Od 1973 roku w szkole działała Szkolna Służba Zdrowia w skład której wchodzili lekarz pediatra, stomatolog, pomoc dentystyczna i szkolna higienistka.

 W szkole odbywało się wiele interesujących zajęć; od pierwszych lat działalności szkoły istniały zespół chóralny i muzyczny, koło sportowe, męska i żeńska drużyna harcerska (w 1975 r. w otwarto szkolną harcówkę), gromada zuchowa, Szkolne Kolo Ligi Obrony Kraju, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Szkolna Kasa Oszczędności, Liga Ochrony Przyrody oraz wiele kół zainteresowań. Ponadto szkoła czynnie angażowała się w organizację czasu młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych. Wielokrotnie w historii w murach SP 20 goszczono ciekawe postaci; podróżników, żołnierzy, świadków historycznych wydarzeń, w murach szkolnych występowali aktorzy, muzycy, magicy, a nawet organizowano pokazy egzotycznych zwierząt.

Od 1972 r. zakładem opiekuńczym szkoły pozostawała Huta „Jedność”, która wspierała szkołę finansowo oraz uczestniczyła w jej życiun m.in. poprzez fundację sztandaru, wyasfaltowanie szkolnych boisk oraz bieżni. W roku szkolnym 1974/1975r. nowym dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Sikora. Do szkoły uczęszczało już ponad 600uczniów. Ich liczba wzrosła wraz z likwidacją SP nr 18 w 1977r. i przeniesieniem części uczniów. Rok szkolny 1977/78 to nie tylko 10 rok istnienia szkoły, ale także rok, który upłynął pod hasłem „Wzorowym zachowaniem i rzetelną nauką zdobywamy sztandar szkoły”. Uroczystość wręczenia sztandaru miała miejsce 25 kwietnia 1979 r.

W 1978 r. dyrektorem szkoły został mgr Paweł Szydło. W kolejnych latach uczniowie odnosili znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach, a także w zawodach sportowych. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia szkolne mury przeszły gruntowny remont; wymieniono tynki, drzwi, naprawiono urządzenia sanitarne oraz pomalowano klasy i gabinety. Społeczność szkolna żywo uczestniczyła w życiu społeczności lokalnej m.in. podczas festynów z okazji kolejnych rocznic powstania osiedla „Tuwim”, organizując wystawy tematyczne, sadząc drzewka w pobliskim lasku, dbając o zachowanie czystości i ochronę przyrody w okolicy.

Kolejnym dyrektorem szkoły była Anna Wojtasik. Uczniowie angażowali się także w organizację pomocy dla potrzebujących, włączając się do akcji prowadzonych przez różne fundacje i stowarzyszenia, a także samodzielnie organizując pomoc, nie tylko dla swoich kolegów, ale także innych szkół czy schronisk dla zwierząt. W 1993r . zmodernizowano boisko, w kolejnych latach wyremontowano podłogi, wymieniono okna oraz zmieniono system ogrzewania. Od początku istnienia Szkoły organizowano wiele wycieczek, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Tradycją Szkoły stało się bardzo liczne uczestnictwo w złazach górskich, na których nasza młodzież zawsze zajmuje zaszczytne pierwsze miejsca dzięki swej wiedzy i sprawności. W 1997 r. z okazji 30 – lecia istnienia szkoły powstał hymn napisany przez panią Barbarę Mazur.

Rok szkolny 1999/2000 to początek funkcjonowania SP nr 20 jako placówki z oddziałami integracyjnymi, w których naukę wraz z uczniami zdrowymi pobierać mogli uczniowie z różnymi dysfunkcjami. W roku szkolnym 2005/06 powstało Gimnazjum nr 8 Integracyjne. Od roku szkolnego 2004/05 dyrektorem szkoły była mgr Ewa Gawenda – Sulima. Organizowano wiele imprez i uroczystości szkolnych, z których wiele zwracało uwagę na sprawy tolerancji i niepełnosprawności. Szkolną tradycja stało się organizowanie świątecznych kiermaszy cieszących się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców.

W 2010 r. dyrektorem Zespołu Szkół Integracyjnych został mgr Michał Płonka. W ostatnich latach szkoła nabrała nowoczesnego charakteru. Pojawiły się urządzenia multimedialne, wykonano remont łazienek, korytarzy. Trwa modernizacja bazy informatycznej. Wybudowano nowe boisko szkolne. Szkoła bierze udział w wielu programach wyrównujących szanse uczniów. W szkole działa także program socjalny, którego celem jest wspieranie najuboższych uczniów. W ramach jego działalności organizowane są m.in. coroczne festyny rodzinne.

W latach 2019-2021 przeprowadzono termomodernizację szkoły, która oprócz nowej elewacji objęła także wymianę całej elektryki, jak także modernizację m.in. kuchni (w tym zakup nowego wyposażenia), a dzięki wsparciu Rady Rodziców, została także wyremontowana jadalnia.

W 2021 roku funkcja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich została powierzona dr Annie Nowarze, która kontynuuje dynamiczny rozwój szkoły, obejmujący m.in. gruntowną modernizację szkolnej sieci komputerowej oraz montaż nowego monitoringu szkolnego.

Scroll to Top
Skip to content