Erasmus – informacje ogólne

Projekt Erasmus+ 2020-1-PL01-KA101-080297 „Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra”
realizowany w ramach Akcji I w sektorze Edukacja Szkolna przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Projekt adresowany jest do kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Wł.Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich.
Cele projektu:
– poprawa jakości pracy szkoły,
– podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych uczestników projektu,
– poszerzanie działań skierowanych na realizację kompetencji kluczowych,
– nadanie szkole wymiaru europejskiego,
– wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.
Działania projektowe obejmują siedem szkoleń (trzynaście mobilności) realizowanych przez
instytucje europejskie. Uzyskana wiedza i nabyte umiejętności przez nauczycieli będą
następnie wdrażane w codzienną praktykę szkolną.

Zasady rekrutacji do projektu:

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Uwzględnia się zasadę równych szans, w tym niedyskryminującą ze względu na wiek
  czy płeć.
 3. Za proces rekrutacji odpowiada dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz
  powoływana każdorazowo – w razie koniecznych dodatkowych rozstrzygnięć – osoba
  niezwiązana z realizacją projektu.
 4. Pierwszeństwo udziału w każdej kolejnej mobilności mają osoby nieuczestniczące we
  wcześniejszych szkoleniach.
 5. Informacja o naborze projektowym będzie każdorazowo przekazywana poprzez e-
  dziennik oraz pocztę służbową.
 6. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie są zobowiązani przedłożyć
  koordynatorowi uzupełniony formularz rekrutacyjny (zał.1).
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje:
  a) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
  b) motywacja nauczyciela,
  c) kwalifikacje i preferencje zawodowe,
  d) stopień zaangażowania w działania na rzecz społeczności szkolnej,
  e) propozycje wykorzystania nabytych umiejętności i wiadomości w pracy
  zawodowej.
Skip to content